Výsledky Ceny Jiřiny Bergatt Jackson 2016

Odborná komise složená ze členů IURS rozhodla o udělení Ceny JBJ následovně:

1. Cenu obdržela Ing. Andrea Najšelová za svoji diplomovou práci "Revitalizácia verejného priestoru nábrežia v riešenom území Banská Bystrica." Vedoucí práce je doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. Práce byla obhájena na Slovenské technické univerzitě v Bratislave, Ústav manažmentu STU.

Komise dále rozhodla o udělení čestných uznání těmto studentům:

Ing. Tereza Bělinová - Změna v organizaci parkování v oblasti BB Centra Praha, vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.
Mgr. Alexandr Nováček - Budoucnost městských center malých a středně velkých měst, vedoucí diplomové práce Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě.
Mgr. Markéta Horová - Možnosti výstavby v záplavových územích“ vedoucí práce JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Ing. Lukáš Lička - Návrh obnovy zemědělského brownfieldu, vedoucí práce doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta.

Ceny budou slavnostně předány 5.10. 2016  v rámci semináře  „Rozvoj koridoru Moravská brána“ s podtitulem „Existující potenciál pro nové využití brownfieldů“, který se bude konat v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i.,Ostrava - Poruba, Studentská 1768, 708 00.

 

O cenách rozhodla odborná komise ve složení: Ing. arch Eva Staňková,  Ing. Marcela Tomášková,  Ing. Božena Schejbalová, CSc.,  Mgr. Blanka Marková, Ph.D. a doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. Oceněným gratulujeme!