LUMAT

LUMAT - Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas

Celkem 13 partnerů ze 7 evropských zemí se v rámci projektu LUMAT bude až do roku 2019 zabývat integrovaným řízením funkčních urbanizovaných území (FUA). Definici těchto území je nejdříve třeba sjednotit, jelikož neexistuje celoevropsky platná definice a každá země se k FUA staví odlišně.  Obecně lze funkční urbanizované území chápat jako město a jeho okolí, přičemž dané město plní funkci pracovního centra, lépe řečeno poskytovatele pracovních příležitostí, kam lidé z okolí dojíždějí. Cílem projektu je navrhnout strategie řízení pro zlepšení kvality životního prostředí v 7 sledovaných funkčních urbanizovaných územích ve vztahu k udržitelnému využití půdy. Tyto strategie budou vyvíjeny a navrhovány na základě široké spolupráce aktérů z různých sektorů včetně lokálních obyvatel. Strategie řízení by měly zamezit živelnému rozrůstání měst (urban sprawl), podpořit regeneraci brownfields a vznik parků a zeleně pro lepší kvalitu života. Strategie budou následně realizovány prostřednictvím akčních plánů a vznikne 7 pilotních projektů.

Navržené strategie a výsledky pilotních projektů budou šířeny prostřednictvím mezinárodních odborných spolků regionálních plánovačů a urbanistů a sítí jako AESOP, ECTP-CEU and ISOCARP, METREX.

Výstupy projektu jsou shrnuté v projektovém bookletu.

 

 

Projekt LUMAT CE89 je podpořen v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Bližší informace najdete v anglickém jazyce na oficiálním webu projektu. Na něm naleznete i newslettery č.1, č.2č.3č.4, č. 5 a poslední číslo 6.