Cena Jiřiny Bergatt Jackson 2019 za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

4. ročník soutěže – Základní informace

Čtvrtý ročník je stejně jako předchozí ročníky vypsán na počest paní Jiřiny Bergatt Jackson.

Paní Jiřina Bergatt Jackson posledních 15 let svého života věnovala úsilí o podporu udržitelného rozvoje sídel. Pro podporu této aktivity založila neziskovou organizaci IURS – institut pro udržitelný rozvoj sídel a vyškolila řadu mladých začínajících urbanistů, regionalistů, pracovníků v oblasti strategického rozvoje a řadu dalších.

Tato cena je vypsána pro obhájené diplomové práce, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, území plánování a řada dalších), ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality a to jak z pohledu územně technického tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické.

Podmínky účasti:

Do čtvrtého ročníku soutěže se mohou hlásit pouze diplomové práce (ne práce doktorské, nebo bakalářské).

Práce musí být obhájeny v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých školitelů.

Počet přihlášených prací za jednu univerzitu, fakultu nebo obor není omezen.

Práce mohou být zaslány v tištěné verzi na adresu: IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. Bulharská 1424/25, Ostrava – Poruba, 708 00 nebo v elektronické podobě na iurs@email.cz
(i odkazem na úschovnu nebo jiný podobný sever). Je třeba doložit, že práce byla obhájena, dokladem může být potvrzení studijního oddělení nebo prostá kopie diplomu (přílohy k diplomu) ze které tato skutečnost vyplývá.

Práce musí být doručeny do 15. 7. 2019.

Odborná komise vybere do 15. 8. 2019 vítěznou práci. Výsledky soutěže budou zveřejněny
na webu -  www.iurs.cz. Do soutěže se každoročně hlásí na 20 prací z Česka i ze Slovenska.

Složení komise je následující: Ing. Marcela Tomášková,  Ing. Božena Schejbalová, CSc..,  Mgr. Blanka Marková, Ph.D., doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. a Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D.

Slavnostní předání proběhne na podzim roku 2019 při příležitosti pořádaného semináře. Vítěz obdrží diplom a pohár.