Urban walk v Mikulově

Tematická procházka  (tzv. urban walk) městskou památkovou rezervací v Mikulově proběhla 19. června s cílem identifikovat možné bariéry rozvoje města ve vztahu k její památkové ochraně. Procházky se zúčastnili zástupci města Mikulova a neziskové organizace Institut pro udržitelný rozvoj sídel.

Už v roce 1952 bylo historické jádro Mikulova prohlášeno městskou památkovou rezervací. Vedla k tomu jedinečná poloha města, harmonie přírody s osídlením, mimořádná urbanistická a architektonická kvalita sídla a hodnota památkového fondu. V současné době se ve městě nachází téměř 200 historických a kulturních památek. Od roku 1982, kdy tehdejší Ministerstvo kultury vytyčilo legislativní prostor pro záchranu kulturního dědictví v Mikulově, bylo zpracováno několik významných dokumentů, které se týkaly regenerace městské památkové rezervace. Aktuálně v Mikulově platí tzv. Program rozvoje městských památkových rezervací, který je každoročně aktualizován a to návrhem akcí v rozpočtu města Mikulova na každý rok.

Vzhledem k ochraně je regenerace městské památkové rezervace složitější než revitalizace běžných městských částí. S výzvami v oblasti životního prostředí, sociálních dopadů, ale i ekonomického rozvoje v památkových rezervacích se potýká řada evropských měst. Proto je Mikulov zapojen do projektu BhENEFIT, v jehož rámci proběhla tematická procházka s cílem identifikovat tyto výzvy v Mikulově. BhENEFIT navrhuje komplexní přístup ke správě historických budov s přihlédnutím k širokému spektru souvisejících aspektů týkajících se jejich každodenní údržby. Cílem je zachování a valorizace historického dědictví v kontextu udržitelného rozvoje s ohledem na ochranu životního prostředí. Jak říká místostarostka Mikulova, paní Sylva Chludilová:“ Projekt BhENEFIT nabízí praktická využití při řízení kulturních památek a jsme rádi, že do něj můžeme být zapojeni.“

Seminář, který městské procházce předcházel, byl oficiálně zahájen v 10hod. za účasti zástupců Institutu pro udržitelný rozvoj sídel a Městského úřadu Mikulov. Na úvod proběhla prezentace projektu a seznámení účastníků s tématy semináře. Následně účastníci diskutovali k tématům životní prostředí, sociální a ekonomické výzvy v rozvoji městských památkových rezervací. Náměty na nová opatření byly zakresleny do tematických map. Následně si účastníci semináře prošli klíčová místa městské památkové rezervace v rámci urban walk a diskutovali navrhovaná opatření v terénu. Velkou výzvou v oblasti rozvoje města je nové využití Národního domu. Projekt BhENEFIT by mohl sloužit jako inspirace pro jeho regeneraci a programovou náplň.

Město Mikulov je takzvanou pilotní oblastí v České republice evropského projektu BhENEFIT, který probíhá od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2019 a je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE.