Výsledky ceny J.B. Jackson za rok 2018

Cena J. B. Jackson je vypisována již třetím rokem na památku Jiřiny Bergatt Jackson, která posledních 15 let svého života věnovala úsilí o  podporu udržitelného rozvoje sídel. Pro podporu této aktivity založila neziskovou organizaci IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel a vyškolila řadu mladých začínajících urbanistů, regionalistů, pracovníků v oblasti strategického rozvoje a řadu dalších. Cena je vypsána pro diplomové práce korespondující s tématem udržitelného rozvoje sídel.

Odborná komise neměla v letošním ročníku Ceny J. B. Jackson jednoduché rozhodování. Do soutěže bylo přihlášeno 16 velmi kvalitních diplomových prací. S ohledem na jejich odbornost a přínos pro praxi, rozhodla následovně:

Vítězem se stává Bc. Tomáš Kříž s diplomovou prací Dopady cestovního ruchu na historické centrum Kutné Hory. Vedoucí diplomové práce je RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Práce byla obhájena na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady cestovního ruchu na historické centrum Kutné Hory. K dosažení tohoto cíle je využito několika výzkumných metod. Za účelem vytvoření obrazu o městě a k výpočtu měřitelných indikátorů působení cestovního ruchu je provedena analýza statistických dat. Hlavní část práce je tvořena zachycením turistické funkce v historickém centru, provedeným pomocí terénního mapování současného funkčního využití budov, a analýzou doprovodných jevů turistifikace. Pozorování denního rytmu centra obohacuje výzkum o skladbu jeho uživatelů a o časovou dimenzi. Kvalita managamentu památky a dopady turismu spojené s členstvím v UNESCO jsou zkoumány na základě hodnocení cílů management plánu a studia monitorovacích zpráv UNESCO. Rozhovory s rezidenty Kutné Hory zjišťují jejich vlastní postoje vůči cestovnímu ruchu v jejich městě a ověřují získané poznatky.

Komise se rozhodla ocenit i další práce z oblasti územního rozvoje. Čestné uznání komise získávají: 

Bc. Kateřina Coufalová s prací Dopravně-inženýrské posouzení a návrh opatření na křižovatce Pisárecká-Veslařská v Brně, vedoucí diplomové práce Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Bc. Daniela Kortusová  s diplomovou prací Smršťující se Příbram, vedoucí diplomové Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. - Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Bc. Ivana  Lichnerová – Efektívnosť zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni miestnych samospráv, vedoucí diplomové práce Ing. Eva Balážová, PhD.  - Fakulta európskych štúdií a regionálnehorozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Martina Požárová – Město mezi řekami, vedoucí diplomové práce  doc.Ing. arch. Tomáš Hradečný,     Fakulta architekturyČeské vysoké učení technické v Praze

Komise se také rozhodla udělit cenu za originální téma a jeho zpracování Lucii Gottfriedové za práci Maringotky z pohledu stavebního zákona, vedoucí práce  JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. - Právnická fakulta,  Univerzita Palackého v Olomoucii.

Děkujeme za zaslané práce a všem oceněným moc gratulujeme. Ceny J. B. Jackson budou předány 11. 10. 2018 na odborném semináři v Ostravě.