Výsledky druhého ročníku Ceny Jiřiny Bergatt Jackson

Odborná komise složená ze členů IURS rozhodla o udělení Ceny Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší dkplomovou práci v oblasti územního rozvoje následovně:

1. Cena patří Ing. Miroslavu Vrtiškovi za diplomovou práci "Scénáře rozvoje v koridoru dálnice D3 ve Středočeském kraji." Práci obhájil na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta životního prostředí, vedoucí práce prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Odborná porota se vzhledem k aktuálnosti tématu či inovativního pojetí diplomové práce rozhodla udělit i 4 čestná uznání těmto jmenovaným: 

Ing. Martin Musílek  - Dopravní model komunikace I/35 ve Vysokém Mýtě, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, vedoucí práce:  Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Ing. Tomáš Horník - Komunikační a koncepční síť pozemních komunikací v Pardubicích, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, vedoucí práce:  Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Mgr.  Nela Křupalová - Účast veřejnosti v řízení podle atomového zákona, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, vedoucí práce: JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.

Ing. Gabriela Liberdová – Návrh využití částečně opuštěné vodárny v Lounech, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, vedoucí práce:  Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

Ceny budou slavnostně předány 12.10. 2017 v rámci semináře zaměřeného na regeneraci brownfields, který proběhne v Ostravě. O místě, času a programu akce budete brzy informováni na našich stránkách.  

 

O cenách rozhodla odborná komise ve složení: Ing. Marcela Tomášková,  Ing. Božena Schejbalová, CSc.,  Mgr. Blanka Marková, Ph.D., Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Mgr. Iva Tichá, Ph.D. a doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

Oceněným gratulujeme!